Skip to main content

Algemene voorwaarden

1.0 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:
1.1 Opdrachtgever: één of meer derden met wie SETONPRODUCTIES één of meer Overeenkomsten sluit om in opdracht van de desbetreffende opdrachtgever een Dienst te verrichten.
1.2 Opdrachtnemer: Is Rianne Seton, of door Rianne ingehuurde derden, handelend onder de bedrijfsnaam SETONPRODUCTIES.
1.3 Offerte: de aanbieding van SETONPRODUCTIES aan de Opdrachtgever. In deze aanbieding wordt in ieder geval de te verrichten Dienst samengevat en de prijs vastgelegd.
1.4 Overeenkomst: de tussen SETONPRODUCTIES en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst waarin de Dienst is samengevat en onder welke voorwaarden deze Dienst wordt uitgevoerd. Op grond van deze overeenkomst verricht SETONPRODUCTIES de Dienst.
1.5 Dienst: Hier worden zowel de opgeleverde definitieve versies van de films mee bedoeld als het inhuren van SETONPRODUCTIES voor het uitvoeren van werkzaamheden die geen film als eindresultaat hebben, denk hierbij aan inhuur voor camerawerk of het inzetten van SETONPRODUCTIES als kennispartner. De precieze invulling van de Dienst wordt vastgelegd in de offerte.

2.0 Gebruik Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor SETONPRODUCTIES en ingehuurde derden die handelen onder de bedrijfsnaam van SETONPRODUCTIES.
2.2 Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever – indien dit van toepassing is – worden alleen in overleg en zwart op wit overgenomen met goedkeuring van beide partijen door het plaatsen van een handtekening.

3.0 Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Offertes worden schriftelijk per e-mail uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door SETONPRODUCTIES van de door de Opdrachtgever aan SETONPRODUCTIES per post of e-mail gezonden en door Opdrachtgever ondertekende Offerte.
3.3 Indien SETONPRODUCTIES met het verrichten van de Dienst een aanvang neemt, zonder dat – om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever een schriftelijke Offerte ondertekend is geretourneerd, wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de Offerte.

4.0 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 SETONPRODUCTIES verricht de werkzaamheden ten behoeve van de Dienst op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gebruikelijke normen die op het vakgebied van SETONPRODUCTIES gelden. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat ontevredenheid met esthetische onderdelen van de Dienst, niet toegerekend kunnen worden aan SETONPRODUCTIES.
4.2 Indien en voor zover Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst voorstaat, nadat partijen over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst overeenstemming hebben bereikt, gelden dergelijke wijzigingen als meerwerk. SETONPRODUCTIES is gerechtigd in dat geval de gangbare prijs te rekenen voor dat meerwerk, naast de reeds overeengekomen prijs voor de Dienst. Ingeval wijzigingen minder werk tot gevolg hebben, blijft de overeengekomen prijs van toepassing.
4.3 SETONPRODUCTIES is ter uitvoering van de Dienst (mede) afhankelijk van de gegevens- en informatieverstrekking door de Opdrachtgever. SETONPRODUCTIES kan de Dienst niet verrichten als deze gegevens- en informatieverstrekking niet tijdig of volledig plaatsvindt. SETONPRODUCTIES schiet ten opzichte van de Opdrachtgever nooit toerekenbaar tekort indien te late of onjuist aanlevering van gegevens of informatie door de Opdrachtgever, tot gebreken in de verrichting van de Dienst leidt.
4.4 SETONPRODUCTIES is gerechtigd ten behoeve van de verrichting van de Dienst derden in te schakelen, zonder dat daartoe de toestemming van de Opdrachtgever is vereist.
4.5 Indien SETONPRODUCTIES ter verrichting van de Dienst zaken aan Opdrachtgever of aan derden per post, koerier of anderszins dient toe te zenden, geschiedt deze toezending voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4.6 Kosteloos annuleren van een Dienst kan onder bepaalde voorwaarden, namelijk:
– Mits een week voor de aanvang de Dienst is geannuleerd;
– Mits de Dienst niet door kan gaan door omstandigheden die buiten je macht liggen (zoals ziekte of overlijden).
– Mits de Dienst een week voor aanvang wordt verschoven naar een later moment.
4.7 Indien door omstandigheden, die SETONPRODUCTIES feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst voor aanvang volledig wordt stopgezet, dan gelden de volgende tarieven;
– 7 tot 3 dagen voor aanvang: 50 procent van het offertebedrag;
– Tot 1 dag voor aanvang: 75 procent van het offertebedrag;
– Op de dag van aanvang: 100 procent van het offertebedrag.
4.8 Indien door een omstandigheid die SETONPRODUCTIES feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst dient te worden aangepast, dan vindt zulks in overleg tussen de Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES plaats. Opdrachtgever is niet gerechtigd onder deze omstandigheden de overeenkomst te beëindigen.

5. Toepassingen / gebruik door Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het overeengekomen exclusieve recht tot gebruik van de door SETONPRODUCTIES te leveren Dienst en is niet gerechtigd dit gebruiksrecht aan één of meerdere derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van SETONPRODUCTIES.

6.0 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten over de opgeleverde dienst liggen ook na betaling van de factuur bij SETONPRODUCTIES, dus voor de Opdrachtgever is het niet toegestaan wijzigen door te voeren in de definitieve versie van de aangeleverde Dienst. De Opdrachtgever is gerechtigd de Dienst op alle eigen platformen te delen en ook zo vaak als wenselijk.
6.2 Het is niet toegestaan de Dienst door te verkopen of gratis te plaatsen op een platform die geen onderdeel uitmaakt van de platformen van de Opdrachtgever. Bovendien dient Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat derden geen gebruik maken van de Dienst, indien dit wel het geval is, daar SETONPRODUCTIES schriftelijk van op de hoogte te brengen. En daarop zal SETONPRODUCTIES rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende partij om tot een overeenstemming te komen.
Mits Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES anders en schriftelijk zijn overeengekomen gelden de hiervoor genoemde eigendomsrechten.

7.0 Facturering / betaling

7.1 Na het succesvol afronden van een opdracht wordt door SETONPRODUCTIES een factuur gestuurd, mits het factuurbedrag minder dan €3.000,- ex btw bedraagt;
7.2 Mocht het factuurbedrag hoger liggen dan €3.000,- ex btw, dan wordt in overeenstemming het totaal overeengekomen bedrag opgedeeld in termijnbedragen.
7.3 SETONPRODUCTIES hanteert standaard een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.
7.4 Mocht de factuur binnen de betalingstermijn niet voldaan zijn, dan stuurt SETONPRODUCTIES een eerste herinnering om alsnog het bedrag binnen 14 dagen over te boeken.
7.5 Bij het uitblijven van de betaling worden servicekosten van 50 euro toegevoegd aan de tweede herinnering en mochten de daarna mogelijke vervolgstappen geld kosten, dan wordt dit toegevoegd bovenop het totaalbedrag dat de Opdrachtgever verschuldigd is aan SETONPRODUCTIES.
7.6 De door SETONPRODUCTIES in het kader van welke bespreking, onderhandeling en/ of Offerte dan ook genoemde prijzen, gelden exclusief BTW en – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – exclusief kosten van derden, vervoerskosten, reiskosten, en/of welke andere vergelijkbare kosten dan ook, van SETONPRODUCTIES en/of hulppersonen van SETONPRODUCTIES.
7.7 SETONPRODUCTIES is gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct op te schorten, indien de Opdrachtgever met enige betalingsverplichting in verzuim is.

8 Einde van de overeenkomst

8.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES eindigt doordat beide partijen aan alle voorwaarden van de Overeenkomst hebben voldaan en/of op een wijze als in deze Algemene Voorwaarden is omschreven.
8.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien de Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en SETONPRODUCTIES zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren (bijv. in het geval van gewichtige redenen), dient de Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke SETONPRODUCTIES door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is de Opdrachtgever bij wege van boete verschuldigd 50% van het honorarium dat SETONPRODUCTIES ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen, te vermeerderen met BTW. Deze boete kent geen schadefixerend karakter en is zonder rechterlijke tussenkomst door Opdrachtgever verschuldigd.
8.3 Indien de Overeenkomst tussen SETONPRODUCTIES en de Opdrachtgever het karakter kent van een duurovereenkomst en over de opzegging / voortzetting van de Overeenkomst geen specifieke afspraken gemaakt zijn, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst uitsluitend tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

9. Aansprakelijkheid

9.1 SETONPRODUCTIES is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden leiden als gevolg van de uitvoering van de Dienst, behoudens opzet en/of grove roekeloosheid van SETONPRODUCTIES.
9.2 In alle gevallen geldt dat indien en voor zover SETONPRODUCTIES om welke reden dan ook toch aansprakelijk en schadeplichtig zou zijn ter zake schade geleden door de Opdrachtgever en/of derden, die schadeplichtigheid nimmer hoger is dan 50% van de totaalsom excl. BTW van de door SETONPRODUCTIES ingevolge de Dienst aan Opdrachtgever te factureren bedragen. Indien en voor zover SETONPRODUCTIES met de Opdrachtgever periodieke afspraken heeft gemaakt, beperkt de voornoemde schadeplichtigheid tot een bedrag gelijk aan tweemaal de waarde van de periodieke nota die SETONPRODUCTIES gerechtigd is in dat geval aan Opdrachtgever te verzenden.