Skip to main content

Algemene voorwaarden

Opgesteld januari 2022 te Zwolle

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak SETONPRODUCTIES, gevestigd te Zwolle en ingeschreven bij de KvK van Oost-Nederland onder nummer 56137931.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

  • SETONPRODUCTIES: de eenmanszaak SETONPRODUCTIES, ongeacht of wordt gehandeld onder de naam SETONPRODUCTIES of een andere handelsnaam.
  • Opdrachtgever: één of meer derden met wie SETONPRODUCTIES één of meer (deel)overeenkomsten sluit / heeft gesloten en ten behoeve van wie SETONPRODUCTIES Dienst(en) verricht.
  • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle rechtshandelingen van SETONPRODUCTIES of welke handeling van SETONPRODUCTIES dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft. Dienst: elk uit één of meer onderdelen bestaand werk – ongeacht van welke (on)stoffelijke aard dan ook – dat SETONPRODUCTIES in opdracht en ten behoeve van(een) Opdrachtgever(s) verricht en/of elke levering van één of meer zaken.
  • Offerte: de aanbieding van SETONPRODUCTIES aan de Opdrachtgever in welke aanbieding in ieder geval (summierlijk) de te verrichten Dienst en de prijs is vastgelegd.
  • Overeenkomst: de tussen SETONPRODUCTIES en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ingevolge welke SETONPRODUCTIES de Dienst verricht.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van SETONPRODUCTIES en/of welke handeling van SETONPRODUCTIES dan ook welke een verbintenis met (een) derde(n) tot het gevolg heeft.

2.2 Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever worden in overleg en zwart op wit overgenomen met signaturen, indien dit van toepassing is en uitsluitend in overleg.

2.3 SETONPRODUCTIES accepteert geen algemene (schriftelijke) verwijzing naar algemene voorwaarden van een Opdrachtgever.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes worden schriftelijk (en/of per e-mail) uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door SETONPRODUCTIES van de door de Opdrachtgever aan SETONPRODUCTIES per post of e-mail gezonden en door Opdrachtgever ondertekende Offerte.

3.3 Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES komt in ieder geval, bij gebreke van een getekende offerte, tot stand op het moment dat SETONPRODUCTIES met de werkzaamheden met betrekking tot de Dienst, ten behoeve van de Opdrachtgever, een aanvang neemt.

3.4 Indien SETONPRODUCTIES met het verrichten van de Dienst een aanvang neemt, zonder dat- om welke reden dan ook – door de Opdrachtgever een schriftelijke Offerte ondertekend is geretourneerd, wordt de Opdrachtgever geacht ingestemd te hebben met de Offerte.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 SETONPRODUCTIES verricht de werkzaamheden ten behoeve van de Dienst op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de gebruikelijke normen die op het vakgebied van SETONPRODUCTIES gelden. Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat ontevredenheid met esthetische onderdelen van de Dienst, nimmer tot toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van SETONPRODUCTIES leidt.

4.2 Indien en voor zover Opdrachtgever wijzigingen in de Dienst voorstaat, nadat partijen over de (wijze van) uitvoering van de Overeenkomst overeenstemming hebben bereikt, gelden dergelijke wijzigingen als meerwerk. SETONPRODUCTIES is gerechtigd in dat geval de gangbare prijs te rekenen voor dat meerwerk, een en ander naast de reeds overeengekomen prijs voor de Dienst. Ingeval wijzigingen minder werk tot gevolg hebben, blijft de overeengekomen prijs van toepassing.

4.3 SETONPRODUCTIES is ter uitvoering van de Dienst (mede) afhankelijk van de gegevens- en informatieverstrekking door de Opdrachtgever. SETONPRODUCTIES kan de Dienst niet verrichten indien deze gegevens- en informatieverstrekking niet tijdig en/of volledig plaatsvindt. SETONPRODUCTIES schiet jegens de Opdrachtgever nimmer toerekenbaar tekort indien te late en/of onjuist aanlevering van gegevens en/of informatie door de Opdrachtgever, tot (een) gebrek(en) in de verrichting van de Dienst leid(t)(en). Indien de Opdrachtgever na uitdrukkelijke ingebrekestelling door SETONPRODUCTIES van de Opdrachtgever – waarbij een redelijke termijn tot aanlevering en/of informering wordt gegund – in gebreke blijft met zijn aanlevering- en informatieverplichting, is SETONPRODUCTIES gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en is de Opdrachtgever verplicht de dientengevolge door SETONPRODUCTIES geleden schade te voldoen.

4.4 SETONPRODUCTIES is gerechtigd ten behoeve van de verrichting van de Dienst (een) derde(n) in te schakelen, zonder dat daartoe de toestemming van de Opdrachtgever is vereist.

4.5 Indien SETONPRODUCTIES ter verrichting van de Dienst zaken aan Opdrachtgever of aan derden per post, koerier of anderszins dient toe te laten komen, geschiedt deze toezending voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geadviseerd desgewenst in dat kader passende verzekeringen van de te verzenden zaken te sluiten.

4.6 Indien door een omstandigheid die SETONPRODUCTIES feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst voor aanvang volledig wordt stopgezet, dan gelden de volgende tarieven; 3 dagen of eerder 0%, 72 uur of korter 50% en dezelfde dag 75% van het overeengekomen totale factuurbedrag.

4.7 Indien door een omstandigheid die SETONPRODUCTIES feitelijk niet toe te rekenen is, de uitvoering van de Dienst dient te worden aangepast, dan vindt zulks in overleg tussen de Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES plaats. Opdrachtgever is niet gerechtigd onder deze omstandigheden de overeenkomst te beëindigen.

4.8 Partijen zullen in alle gevallen volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen hun ingevolge de uitvoering van de Dienst bekend is geworden. Alle bescheiden, monsters, modellen, stukken, films, content dan wel welke gegevensdragers – schriftelijk, digitaal en/of elektronisch – dan ook, blijven eigendom van de partij die ze ten behoeve van de uitvoering van de Dienst aanlevert.

5. Toepassingen / gebruik door Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het overeengekomen exclusieve recht tot gebruik van de door SETONPRODUCTIES te leveren Dienst en is niet gerechtigd dit gebruiksrecht aan één of meer derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van SETONPRODUCTIES.

5.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan:

  • de Dienst te gebruiken en/of toe te passen in strijd met de wet;
  • door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en/of via de Dienst
  • op welke wijze dan ook – onwettige of moreel verwerpelijke activiteiten en/ of standpunten te ontplooien, uit te lokken, te propageren, te onderwijzen, uit te dragen en/of op welke wijze dan ook in de openbaarheid te brengen, met welk doel dan ook;
  • door middel van gebruik en/of toepassing van de Dienst en /of via de Dienst expliciet seksueel getint materiaal, van welke aard dan ook, op welke wijze dan ook in het bezit te hebben en/of te openbaren;
  • gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze en/of met welk gebruik van ander materiaal dan ook, zodanig dat aan één of meer goederen gebruikt door SETONPRODUCTIES schade wordt toegebracht, ongeacht of deze goederen in het bezit zijn van en/of aangewend worden door SETONPRODUCTIES dan wel van derden.

6. Boete

6.1 Indien een Opdrachtgever – in welke mate dan ook – één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden overtreedt, verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van SETONPRODUCTIES een, zonder dat een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst vereist is, boete van € 250,= per overtreding per dag, ongeacht of de overtreding direct dan wel indirect kan worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

De boete heeft geen schadefixerend karakter en SETONPRODUCTIES houdt, naast de verschuldigde boete, Opdrachtgever aansprakelijk voor door SETONPRODUCTIES als gevolg van de overtreding(en) geleden schade, van welke aard dan ook.

6.3 Bij overtreding(en) als bedoeld in dit artikel is SETONPRODUCTIES gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct te beëindigen, zonder dat SETONPRODUCTIES dientengevolge op enigerlei wijze jegens Opdrachtgever en/of één of meer derden aansprakelijk is.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Behoudens een tussen SETONPRODUCTIES en de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afwijkende afspraken, berusten alle intellectuele eigendomsrechten welke ingevolge de uitvoering van de Dienst ontstaan, uitsluitend bij SETONPRODUCTIES dan wel bij door haar ingeschakelde derden.

7.2 De Opdrachtgever is gehouden de intellectueel eigendomsrechten van SETONPRODUCTIES te respecteren en daarmee in het kader van welk gebruik van de Dienst dan ook, rekening te houden.

7.3 Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat (een) derde(n) geen gebruik ma(a)k(t)(en) van de Dienst, indien en voor zover daardoor inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van SETONPRODUCTIES. Opdrachtgever is gehouden SETONPRODUCTIES schriftelijk op de hoogte te stellen van (verwacht) gebruik door die derde(n) van één of meer onderdelen van de Dienst op de wijze als in dit lid bedoeld.

8. Facturering / betaling

8.1 SETONPRODUCTIES is gerechtigd één of meer voorschotten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever voordat met de uitvoering van de Dienst een aanvang wordt genomen en/of tijdens de uitvoering van de Dienst. Indien partijen niet tot overeenstemming geraken over de hoogte en de betalingswijze- en plicht van die voorschotnota(‘s), is SETONPRODUCTIES niet verplicht aan te vangen met de uitvoering van de Dienst en/of de uitvoering van de Dienst voort te zetten. SETONPRODUCTIES hanteert met betrekking tot haar nota’s een fatale betalingstermijn van 14 dagen. De Opdrachtgever geraakt in verzuim bij verstrijken van deze termijn, in welk geval de Opdrachtgever per direct de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd is. Alle kosten, van welke buitengerechtelijke en/of gerechtelijke aard dan ook – met inbegrip van bijvoorbeeld advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechtkosten, alles al dan niet in juridische procedures – die SETONPRODUCTIES redelijkerwijs maakt ter incassering van nota’s dan wel in het kader van welk geschil dan ook met Opdrachtgever en verband houdende met uitvoering van de Dienst, komen voor rekening van Opdrachtgever. Een eventuele door de rechter ten laste van de Opdrachtgever vastgestelde kostenveroordeling, komt in mindering op de kosten welke SETONPRODUCTIES deswege gerechtigd is bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 De Opdrachtgever is verplicht de nota(‘s) van SETONPRODUCTIES te voldoen zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is een beroep te doen op verrekening, opschorting, inhouding, korting of welke ander juridisch instrument dan ook welke integrale betaling van de nota(‘s) in de weg staat.

8.3 De door SETONPRODUCTIES in het kader van welke bespreking, onderhandeling en/ of Offerte dan ook genoemde prijzen, gelden exclusief BTW en – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – exclusief kosten van derden, vervoerskosten, reiskosten, en/of welke andere vergelijkbare kosten dan ook, van SETONPRODUCTIES en/of hulppersonen van SETONPRODUCTIES.

8.4 Indien twee of meer Opdrachtgevers één (deel)opdracht aan SETONPRODUCTIES verstrekken, zijn die twee of meer Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de nota(‘s).

9. Opschorting

9.1 SETONPRODUCTIES is gerechtigd de uitvoering van de Dienst per direct op te schorten, indien de Opdrachtgever met enige betalingsverplichting in verzuim is.

10 Einde van de overeenkomst

10.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en SETONPRODUCTIES eindigt doordat beide partijen aan alle voorwaarden van de Overeenkomst hebben voldaan en/of op een wijze als in deze Algemene Voorwaarden is omschreven.

10.2 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst voortijdig op te zeggen, behoudens gewichtige redenen. Indien de Opdrachtgever toch overgaat tot opzegging en SETONPRODUCTIES zich genoodzaakt ziet die opzegging te accepteren (bijv. in het geval van gewichtige redenen), dient de Opdrachtgever de schade – direct dan wel indirect – welke SETONPRODUCTIES door deze beëindiging leidt, te vergoeden. Tevens is de Opdrachtgever bij wege van boete verschuldigd 50% van het honorarium dat SETONPRODUCTIES ingevolge de Overeenkomst nog zou toekomen, te vermeerderen met BTW. Deze boete kent geen schadefixerend karakter en is zonder rechterlijke tussenkomst door Opdrachtgever verschuldigd.

10.3 Indien de Overeenkomst tussen SETONPRODUCTIES en de Opdrachtgever het karakter kent van een duurovereenkomst en over de opzegging / voortzetting van de Overeenkomst geen specifieke afspraken gemaakt zijn, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst uitsluitend tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.4 De opzegtermijn als bedoeld in art. 10.3 van de Algemene Voorwaarden is langer indien en voor zover SETONPRODUCTIES in het kader van de uitvoering van de Dienst één of meer derden heeft moeten inschakelen, welke overeenkomst(en) met die derde(n) niet binnen de voornoemde termijn van één maand kan of kunnen worden beëindigd. In dat geval geldt een opzegtermijn welke gelijk is aan de termijn die SETONPRODUCTIES in acht dient te nemen in die overeenkomst(en) met die derde(n), in alle gevallen met een minimum van één maand.

11. Aansprakelijkheid

11.1 SETONPRODUCTIES is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever en/of derden lijd(t)(en) en/of die door deze(n) wordt geleden als gevolg van de uitvoering van de Dienst, behoudens opzet en/of grove roekeloosheid van SETONPRODUCTIES.

11.2 Indien sprake is van opzet en/of grove roekeloosheid van hulppersonen en/of ondergeschikten van SETONPRODUCTIES, wordt de aansprakelijkheid van SETONPRODUCTIES voor schade van Opdrachtgever eveneens uitgesloten.

11.3 In alle gevallen geldt dat indien en voor zover SETONPRODUCTIES om welke reden dan ook toch aansprakelijk en schadeplichtig zou zijn terzake schade geleden door de Opdrachtgever en/of derden, die schadeplichtigheid nimmer hoger is dan 50% van de totaalsom excl. BTW van de door SETONPRODUCTIES ingevolge de Dienst aan Opdrachtgever te factureren bedragen. Indien en voor zover SETONPRODUCTIES met de Opdrachtgever periodieke afspraken heeft gemaakt, beperkt de voornoemde schadeplichtigheid tot een bedrag gelijk aan tweemaal de waarde van de periodieke nota die SETONPRODUCTIES gerechtigd is alsdan aan Opdrachtgever te verzenden.

12. Geschillenregeling / forumkeuze

12.1 Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing op al hetgeen met verrichting van de Dienst dan wel met welke verbintenis tussen SETONPRODUCTIES en de Opdrachtgever van doen heeft.

12.2 Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Zwolle – Lelystad is bevoegd kennis te nemen van geschillen.